Beväringsförbundet

Beväringsförbundet rf är de finska beväringarnas och civiltjänstgörarnas riksomfattande intressebevakningsorganisation. Förbundet är en från försvarsmakten självständig samt religiöst och politiskt obunden förening.

För alla värnpliktiga

Beväringsförbundet rf är de finska beväringarnas och civiltjänstgörarnas riksomfattande intressebevakningsorganisation. Beväringsförbundet förenar alla värnpliktiga och man kan bli förbundets medlem och delta i verksamheten, oberoende av sättet man fullgör sin värnplikt.

Mål och syfte

Beväringsförbundets mål är att utveckla de värnpliktigas socioekonomiska och juridiska ställning, förbättra tjänstgöringsförhållandena, förbättra utbildningens ställning samt öka den säkerhetspolitiska vetskapen.

Status och självständighet

Beväringsförbundet är en från försvarsmakten självständig samt religiöst och politiskt obunden förening. Av förbundets aktiva har nästan alla utfört eller håller på att utföra bevärings- eller civiltjänsten.

Bli medlem

Beväringsförbundet är en intressebevakningsorganisation som strävar efter att verka för en rättvisare behandling av de värnpliktiga. Viktiga teman för förbundet är bland annat att förbättra de värnpliktigas utkomst, tjänsteförhållanden och sociala situation. I praktiken sker påverkandet genom att vara med i lagberedningar, samarbeta med försvarsmakten och med att i offentligheten lyfta fram missförhållanden i bevärings- och civiltjänsten. Förutom påverkandet erbjuder Beväringsförbundet tjänster för sina medlemmar, av vilka mest synlig är Varusmies-tidningen som delas ut på alla kaserner fem gånger om året och även utkommer på nätet. Alla finska medborgare under 30 år kan bli medlemmar i förbundet. Medlemskapet är gratis för de som utför sin värnplikt, skall inleda den inom ett år eller har avslutat den under det senaste året. Med att bli medlem kommer du åt att påverka Beväringsförbundets verksamhet och ger ditt stöd åt jobbet som görs till fördel för de värnpliktiga. Kom med och påverka den finska värnplikten!

Bli medlem nu!
Ställningstaganden

Under de senaste åren har förbundet i synnerhet tagit ställning till ekonomiska frågor som till exempel nivån på militärunderstödet och hemförlovningspenningen. Utöver detta har förbundet även tagit ställning till hälsovården under tjänstgöringstiden, värnpliktens inverkan på arbete och studier samt utvecklingen av uppbåden.

Annan verksamhet

Till förbundets grunduppgifter hör också skolnings- och organisationsverksamhet. Beväringsförbundet skolar årligen direkt cirka 60 värnpliktiga till att aktivt påverka vid sin egen tjänstgöringsplats och indirekt hundratals aktiva värnpliktiga. Förbundet upprätthåller också olika portaler på nätet som berör värnplikten samt erbjuder rådgivning till sina medlemmar och deras närstående.

Styrelsen

Beväringsförbundets förbundsstyrelse väljs under det årliga förbundsmötet, där alla medlemmar har rösträtt. Styrelsen svarar för Beväringsförbundets verksamhet och linjedragningar under tiden mellan förbundsmötena. Som riktlinje används målprogrammet och verksamhetsplanen som godkänts under förbundsmötet. Beväringsförbundets ordförande leder styrelsens verksamhet. Som hans stöd fungerar viceordföranden och den övriga förbundsstyrelsen, vars alla medlemmar får en viss sektor av förbundets verksamhet att ansvara för. Beväringsförbundets generalsekreterare svarar för förbundets förvaltning och stöder förbundsstyrelsens och ordförandens verksamhet. Beväringsförbundets styrelse 2021 består av Elina Riutta, Mari Pinomäki, Eero Rauhamäki, Joni Määttä, Markus Yli-Kivistö, Joona Mäkilä, Onerva Aalto och Mats Uotila.

Historia

Beväringsförbundet grundades år 1970. Förbundets syfte och uppgift som skrevs ner bland de första reglerna vid grundandet har hållits nästan oförändrad i övar 50 år.

Förbundets gamla ordförande, riksdagsledamot Matti Vanhanen i talarstolen under Beväringsförbundets förbundsmöte. Beväringsförbundet grundades för att fylla ut tomrummet som en från försvarsmakten självständig, obunden intressebevakare för alla värnpliktiga. Genast under år 1970 fick förbundet sätta sig vid samma bord som försvarsmakten och samarbetet har fortsatt genom årtiondena. Fastän förbundets mål och syfte skiljer sig från huvudsamarbetspartnerns har nästan alltid konsensus hittats som resultat av det långvariga samarbetet. Bland förbundets största prestationer kan nämnas den förnyade militära disciplinlagen samt ändringar och förbättringar i allmänna tjänstereglementet och i de värnpliktigas finansiella situation. Det mest synliga exemplet på förbundets långvariga arbete är beväringarnas tredelade dagpenningsmodell. Beväringsförbundet föreslog modellen redan på 1970-talet och efter att försvarsmakten länge hade motsatt sig förslaget började man använda modellen på 1990-talet. I Beväringsförbundet har majoriteten av de aktiva som påverkat i förbundet utfört sin bevärings- eller civiltjänst under sin tid som aktiv i förbundet.

Förbundets tidigare aktörer under Beväringsförbundets 40-årsfest.

Varusmies-tidningen

Varusmies-tidningen är en tidning riktad till Beväringsförbundets medlemmar. Tidningen skriver mångsidigt om värnplikten, fritid, resor och intressanta personer. Varusmies-tidningen utkommer i en upplaga på 10 000–20 000 exemplar fem gånger om året och den delas ut till alla kaserner. Utdelningen sker av beväringar. Tidningens abiextra kommer ut två gånger om året och delas ut i finska gymnasier. På nätet har tidningen aktuella nyheter som berör bevärings- och civiltjänsten.

Kontaktuppgifter

Santeri Saarinen, Chefredaktör

Soili Kalliokoski, Redaktionschef

E-postmeddelande finns i formet

förnamn.efternamn@varusmiesliitto.fi

Förläggare och försäljning av annonser

BF Media Oy

PL 80, 02211 Espoo

Puh. 040 544 4027

markku.rytkonen@bfmedia.fi

Till media

Beväringsförbundet stöder en öppen diskussion om värnplikten

Beväringsförbundets bildbank får användas i nyheter som behandlar Beväringsförbundet och värnplikten av massmedier som följer Journalistreglerna. Vid användning av bilderna skall fotografens namn anges. Mer information och bilder i full storlek ges vid behov av förbundets kontor på adressen toimitus@varusmiesliitto.fi

Intervjuer och kommentarförfrågningar

Elina Riutta
Ordförande

elina.riutta@varusmiesliitto.fi

Med Beväringsförbundets och de värnpliktigas röst talar ordföranden för förbundet.

Andra uppgifter

Janne Welin
Generalsekreterare

janne.welin@varusmiesliitto.fi

Beväringsförbundet rf är en år 1970 grundad riksomfattande intressebevakningsorganisation för beväringar och civiltjänstgörare. Förbundet är politiskt och religiöst obundet och självständigt från försvarsmakten.

Målet med verksamheten är att förbättra beväringarnas och civiltjänstgörarnas rättsliga och sociala situation, utveckla bevärings- och civiltjänsten samt utveckla den försvarspolitiska diskussionen.

Bildbank