Text: Robin Ollus

Det har varit mycket diskussion i medierna om beväringarnas möjligheter att

Foto: Eetu Lehmusvaara

Foto: Eetu Lehmusvaara

studera, läsa till inträdesprov och delta på inträdesprov. Diskussionen har mestadels varit negativ. För det första kan en beväring inte studera under sin militärtjänstgöring, för det andra kan denne inte söka in till någon skola på grund av att han/hon inte hinner läsa inträdesböckerna under tjänstgöringen och för det tredje måste beväringen använda en egen permissionsdag för att delta i inträdesprovet eller så får denne inte ledigt alls.

En del av dessa fall beror helt enkelt på personalens inkompetens eller ovilja att hjälpa till. Till exempel kan man inte hindra en beväring att delta i ett inträdesprov och det går lätt att ordna så att beväringen inte behöver använda sina egna permissionsdagar för inträdesprovet. Som tur är allting ändå inte så svartvitt som tidningarna låter påskina. Alla beväringar har möjlighet att delta på de inträdesprov de vill och de flesta behöver inte använda sina egna lediga dagar för proven. Problemet ligger i hur beväringarna skall hinna studera och läsa till inträdesprov under tjänstgöringen. Här har många brigader mycket att utveckla. Man kan inte sätta allting på beväringens eget ansvar utan truppförbanden måste också ge förutsättningar för studerande under tjänstgöringen. Vid Nylands brigad tar man i beaktande beväringarnas studier och framtidsplaner.

Nylands brigad i Dragsvik är en föregångare angående studerande under tjänstgöringen. Vid Nylands brigad går det att under kvällsfritiden få kvällspermission för att få åka till yrkesinstitutet Novia för att studera. Denna tjänst erbjuder Novia gratis för beväringarna. Vanligast är att beväringarna studerar språk. Om en kurs får tillräckligt många deltagare kommer Novia istället till brigaden för att hålla kursen. Beväringar som vill studera eller läsa till inträdesprov kan vid brigaden även ansöka om studierätt. Med studierätten har beväringen rätt att studera ända till klockan 23.00 på kvällarna i Beväringskommitténs utrymmen fastän alla beväringar i övriga fall måste vara inne på sin grundenhet klockan 21.00.

För att underlätta inträdes sökandet ordnas även varje vår en studiemässa i brigadens soldathem där de flesta svenskspråkiga skolor deltar. Mässan är så populär bland skolorna att den snart börjar nå sin max kapacitet. Det går inte mera att utvidga den på grund av soldathemmets begränsade storlek. Som ny sak i år kommer Hanken att hålla en egen prepkurs på brigaden för intresserade. Brigaden har också en studieombudsman som hjälper till med alla arrangemang kring studierna.

Många av dessa saker är lätta att organisera genom god vilja av brigadernas Beväringskommittéer och personalen. Med tanke på hur lite jobb som gjorts och det goda resultatet borde alla brigader ha dessa arrangemang som ett minimimål. Även brigadernas personal måste ta sitt ansvar. Det är lätt för försvarsmakten att smita undan sitt samhälliga ansvar genom att blunda för sådana här brister. Problemen uppstår ju först efter hemförlovningen då de beväringar som har det sämst i värsta fall är utan jobb och studieplats. Beväringstiden borde inte sätta beväringarna i en sämre situation än andra jämnåriga. Mest oroväckande är ändå att beväringarna vid vissa brigader har sämre möjligheter att studera än vid andra vilket även ökar ojämlikheten i samhället.

Sist och slutligen är det ändå på beväringens egna ansvar att få studierna att fungera under militärtiden. Det är tungt men det går med lite vilja och med att hålla fast vid sina rättigheter. Som beväring har man samma rätt att studera och att söka in till skolor som andra jämnåriga. För att beväringen skall våga och orka med detta behövs stöd av både truppförbandens personal och Beväringskommittéerna.

Jag tror att Försvarsmaktens inställning till denna fråga håller på att förändras. Man börjar förstå att Försvarsmakten också har ett ansvar för beväringarna efter tjänstgöringen. Som exemplet vid Nylands brigad visar är kombinationen av studier och tjänstgöring ingen omöjlighet. Dessa åtgärder som krävs är små jämfört med fördelen som fås. I det här arbetet har Beväringskommittéerna en viktig uppgift liksom alla beväringar. Man måste våga stå för sina rättigheter, speciellt då det är frågan om ens egen och ens kamraters framtid.

Kolumnisten är styrelsemedlem i Beväringsförbundet och före detta ordförande för Beväringskommittén vid Nylands brigad. 

532