Varusmiesliitto on seurannut huolestuneena keskustelua varusmiesten Cooper-testien tuloksista sekä fyysisen toimintakyvyn laskusta. Varusmiesliitto näkee, että varusmiehiä syyllistämällä ei saavuteta toivottua muutosta nuorten asevelvollisten sekä reserviläisten fyysisessä toimintakyvyssä. Sen sijaan yhteiskunnan tulisi ottaa aktiivisempi rooli kannustamalla ja tarjoamalla lapsille sekä nuorille harrastusmahdollisuuksia, antaen koulutuksen kautta nuorille eväät liikunnalliseen ja aktiiviseen elämäntapaan. Näin varusmiesten ja SA-sijoitus ikäisten nuorten motivaatiota liikuntaan ja kunnon ylläpitoon saataisiin kasvatettua, muutoinkin kuin varusmiesaikana.

“Toimintakyky on kaikkien asia, ei ainoastaan varusmiesten ja tähän tulisi laajemmin kiinnittää huomiota” huomauttaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta. “Kunnon kohottamiseen ja ylläpitoon tulee kannustaa ennen palvelusta, palveluksen aikana ja sen jälkeen. Cooper-testien tulokset havainnollistavat ikäluokkien kunnon kehitystä, mutta yksittäiseen testiin valmistautuminen ei vielä motivoi pitämään kuntoa säännöllisesti yllä.”

Varusmiesliitto näkee yhteyden nuorten fyysisen terveyden sekä mielenterveyden haasteiden kasvussa ja siksi panostuksen hyvinvointiin tulee olla monialaista. Peruskunnosta huolehtimalla voi parantaa myös kokonaisvaltaista hyvinvointia ja se antaa hyvän pohjan toimintakyvyn ylläpitämiseen myöhemmälläkin iällä.

Varusmiesliitto näkee kutsunnat hyvänä mahdollisuutena tavoittaa koko ikäluokka. Kun kaikki nuoret sukupuolesta riippumatta osallistuvat kutsuntoihin, tulee kansalaisvalistuksen kehittämisen olla yksi tärkeimmistä kutsuntojen uudistumisen teemoista. Tässä yhteydessä myös fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon liittyvää valistusta tulee lisätä, jotta varusmiesten ja operatiivisen reservin toimintakyky turvataan.

“Se, että jokainen huolehtii omasta fyysisestä toimintakyvystään ja tähän kannustetaan on yksilön hyvinvoinnille tärkeää, mutta myös yhteiskunnallisen kriisin kestävyyden kannalta oleellista” Riutta lopettaa. 

Lisätietoja:

Elina Riutta

Puheenjohtaja

elina.riutta@varusmiesliitto.fi  

162