Varusmiespalvelusta on totuttu tarkastelemaan yksilön kannalta negatiivisista lähtökohdista mm. tuomalla esiin varusmiespalveluksen vaikutuksia työuriin sekä yksilönvapauksiin. Varusmiesliitto näkee, että varusmiespalveluksen positiiviset vaikutukset ylittävät haitat yksilötasolla merkittävästi. Varusmiespalveluksen aikana yksilöllä on ainutkertainen mahdollisuus parantaa sosiaalisia taitojaan, selviytymistaitoja, toimimista paineen alla, stressin sietokykyä, toimintaa kriisitilanteissa sekä yleistä resilienssiä. Lisäksi Puolustusvoimissa tarjotaan maailmanluokan aliupseeri- ja upseerikoulutusta, joka antaa arvokasta johtajakokemusta siitä kiinnostuneille varusmiehille. 

Varusmiesliitto tunnustaa nykyisen lainsäädännön syrjivän miehiä velvoittamalla vain heidät palvelukseen, mutta samalla se syrjii myös naisia sekä muun sukupuolisia jättämällä heidät pois varusmiespalveluksen positiivisista vaikutuksista. Lainsäädäntö vaatii muilta kuin miehiltä merkittävää aktiivisuutta, jotta palvelukseen on mahdollista päästä. Toinen merkittävä syy tasa-arvoiseen varusmiespalvelukseen on, ettei pelkästään miehistä koostuva ikäluokka tule tulevaisuudessa riittämään nykyisen reservin ylläpitoon. Tämän tilanteen tunnistaa myös Puolustusvoimat.

 1. Kaikkia koskeva varusmiespalvelus
 • Siirrytään sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen. Asevelvollisuuden tulisi tulevaisuudessa koskea koko ikäluokkaa, josta parhaiten soveltuvat ja motivoituneimmat yksilöt valittaisiin suorittamaan asepalvelusta.

Varusmiesliitto on erittäin huolissaan nuorten sekä eritoten varusmiesten kasvavista mielenterveysongelmista. Varusmiehet suorittavat palvelustaan ympäristössä, joka eroaa huomattavasti siviilissä totutusta ja palveluksen alkaessa tukea on heikosti saatavilla, eikä sen mahdollisuudet ole kaikkien varusmiesten tiedossa. Varusmiesliitto näkee, että asepalvelusta suorittaville tulee resursoida mahdollisuudet mielenterveyspalveluiden piiriin. Näin estetään palveluksen keskeyttäminen ja tarjotaan onnistumisen mahdollisuus saada haasteista huolimatta palvelus suoritettua. Tämä olisi yksittäisen varusmiehen lisäksi myös koko yhteiskunnan etu. Se, että varusmies keskeyttää palveluksensa ja siirtyy siviiliin mielenterveyspalveluiden muutenkin ruuhkautuneeseen jonoon ei ole kenenkään etu.

 1. Varusmiesten mielenterveyspalveluiden kehittäminen
 • Jokaisessa varuskunnassa on pääsy mielenterveyden ammattilaisen luo.
 • Varusmiehille varmistettava ohituskaista mielenterveyspalveluihin yhteiskunnallisesti merkittävän palveluksensa vuoksi, jotta varusmiehet eivät joutuisi jonottamaan koko palvelustaan saadakseen hoitoa.
 • Avun saanti mahdollisuuksista on tiedotettava varusmiehille, heidän omaisilleen sekä varusmiehiä kouluttaville kantahenkilökunnan jäsenille, jotta he osaavat tarvittaessa ohjata varusmiehen avun piiriin.
 • Varusmiesliitto tukee terapiatakuuta.

Varusmiesliitto näkee, että varusmiesten taloudellinen asema on heikentynyt merkittävästi vuosien varrella, koska päivärahojen korotukset ovat olleet lähinnä kosmeettisia eivätkä ole pysyneet inflaation mukana. Varusmiehet ansaitsevat toimeentulon, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason palveluksen aikana. Indeksi, johon päivärahojen korotukset perustuvat tällä hetkellä tulee vuoden jäljessä eikä takaa riittävää korotusta, asettaen varusmiehet eriarvoiseen asemaan verraten esimerkiksi sosiaalietuuksia saaviin ihmisiin. Alla vertailun vuoksi tupakka-askin hintakehitys sekä päivärahojen hintakehitys. Varusmiesliitto ei kannata tupakointia tai muiden tupakkatuotteiden käyttöä, vaan vertailua käytetään havainnollistamaan varusmiesten taloudellista ahdinkoa.

Sotilasavustuksen on korvattava jatkossa kaikki tosiasialliset kulut, jotka nykyään tyypillisesti sisältävät myös kotivakuutuksen. Varusmiesliitto pitää omaa kotia ihmisoikeutena, myös palvelustaan suorittaville nuorille.

Varusmiesliitto näkee merkittävänä epäkohtana myös erilaisen käytännön ruokarahoissa siviilipalvelusta ja varusmiespalvelusta suorittavien välillä. Tasa-arvon sekä varusmiesten toimeentulon vuoksi olisi tärkeää, että varusmiehille maksettaisiin ruokaraha myös lomapäiviltä samaan tapaan kuin siviilipalvelustaan suorittaville. Lomillaan nälkää näkevä varusmies ei ole kenenkään etu.

 1. Varusmiesten toimeentulon turvaaminen
 • Tulorajojen poistaminen sekä päivärahojen tuplaaminen. Päivärahat on sidottava reaaliaikaisempaan indeksiin.
 • Sotilasavustuksen on sisällytettävä pakolliset vakuutukset mm. kotivakuutus.
 • Ruokarahan maksaminen kaikilta lomapäiviltä. Tämä lisäisi myös palvelustaan suorittavien tasa-arvoa, sillä siviilipalveluksessa ruokaraha maksetaan jokaiselta lomapäivältä.

Lisätietoja:

Elina Riutta

Puheenjohtaja

elina.riutta@varusmiesliitto.fi  

172