Otkesin 22.5. julkaistun raportin mukaan Dragsvikin onnettomuuden taustalla oli useita puutteita sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Varusmiesliitto näkee tarpeellisena, että varusmiehiä ohjeistetaan entistä tehokkaammin palvelusturvallisuudesta läpi koko palveluksen ajan. Lisäksi tapaturmien ja läheltä piti-tilanteiden ilmoittamiseen tulee kannustaa ja rohkaista. 

Ennen fyysistä ja rankkaa harjoitetta varusmiesten tulisi saada riittävästi harjoittelua voidakseen toimia oikein ja turvallisesti harjoitteen vaatimia suoritteita varten. Varusmiesten oppimisen seuraamisen sekä rohkaiseminen oman epävarmuuden ilmaisemiseen tulisi olla kiinteä osa koulutusta. Tämä olisi tärkeää etenkin haasteellisten tilanteiden tunnistamista varten.

Varusmiesliitto toivoo, että työ- ja palvelusturvallisuuteen kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota ja turvallisuuskulttuuri tehostuu entisestään Puolustusvoimissa, jotta vastaavat onnettomuudet voidaan jatkossa välttää. Varusmiesliitto toivoo myös, että Puolustusvoimat saa varusmiesten harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen lisäresursointia, jota Otkeskin suosittaa.

34