Vuoden 2022 alussa voimaan tullut vaalilain uudistus takaa ensimmäistä kertaa varusmiehille mahdollisuuden äänestää eduskuntavaaleissa varuskuntiin perustettavissa ennakkoäänestyspaikoissa. Lakiuudistuksessa niin kutsuttujen laitosäänestyspaikkojen listalle on lisätty Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt. 

Kuntavaaleissa 2021 laitosäänestystä varuskunnissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa väliaikaisen lain perusteella. Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäminen varuskunnissa oli jo lakiuudistuksen pohjalta mahdollista. Huhtikuussa laitosäänestys varuskunnissa on kuitenkin ensimmäistä kertaa mahdollista eduskuntavaaleissa. 

Ennen lakimuutosta varusmiespalvelus hankaloitti varusmiesten äänestysmahdollisuuksia erityisesti, kun varusmies oli palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Varusmiesten äänestämistä vaikeuttivat pitkät etäisyydet ennakkoäänestyspaikoille sekä lyhyet ilta- ja viikonloppuvapaat. Demo Finland ja Varusmiesliitto vaativat yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen kanssa joulukuussa 2020 julkaistussa kannanotossa, että varusmiesten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan turvataan tarjoamalla äänestysmahdollisuus varuskunnissa. 

”Kyseessä on ollut Varusmiesliiton pitkäaikainen tavoite turvata varusmiesten perusoikeus äänestämiseen ja on ollut epäoikeudenmukaista, ettei varuskunnissa ole ollut äänestysmahdollisuutta. Hienoa, että tämä epäkohta, jonka muuttamiseksi Varusmiesliitto ja Demo Finland ovat tehneet yhteistyötä, on nyt korjattu”, kiteyttää Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta

Nuoret äänestävät tavallisesti muita ikäryhmiä vähemmän. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa varusmiesikäisten miesten äänestysaktiivisuus oli noin 12 prosenttiyksikköä alempi kuin samanikäisten naisten. Sukupuolten välinen äänestysero on suurimmillaan ikähaarukassa, johon varusmiespalveluksen suorittaminen tavallisimmin osuu. 

”Yksi tärkeimmistä tavoista nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on äänestämisen helppouteen panostaminen, ja lakiuudistus voi osaltaan lisätä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien nuorten äänestysaktiivisuutta”, toteaa Demo Finlandin vt. toiminnanjohtaja Gary Klaukka

196